Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kronor

Anders Althins Stiftelse har som ett av sina huvudsakliga ändamål att till minnet av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjandet av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.

Stiftelsen ledigförklarar nu för 2018 ett eller flera stipendier till enskilda forskare.

Ansökningar från föreningar, institutioner och motsvarande kommer inte att beaktas. Det belopp som totalt står till förfogande vid detta tillfälle uppgår till 100 000 kr. Medel kan även sökas för förstudier, programarbete eller dylikt, som inledning till en större undersökning. I första hand kommer ansökningar som berör Skåne, Halland och Blekinge att beaktas. Pengar delas inte ut för trycknings- eller översättningskostnader.

Stipendiater förväntas insända en kort rapport till Stiftelsen över medlens användande senast två år efter mottaget stipendium. Har tilldelat stipendium inte utnyttjats inom två år, och har ej annat överenskommits, förfaller beslutet och stipendiebeloppet skall återbetalas till Anders Althins Stiftelse.

Stipendier har tidigare utdelats för forskning kring t.ex. vikingatida handel i Östersjöområdet, stenåldersboplatser i Halland, neolitiska offerplatser och vikingatida borgar i Skåne, marinarkeologiska undersökningar i Halland och tidigmedeltida urbanisering.

Stipendierna kommer att delas ut fredagen den 19 oktober 2018 på Lunds universitets historiska museum. För mer information om Anders Althins Stiftelse, se www.althinsstiftelse.se

Ansökan till Anders Althins Stiftelse skall innehålla uppgifter om:

  • den/de sökande (namn, adress, tel./e-postadress)
  • det sökta beloppets storlek
  • ändamålet med det sökta beloppet

Till ansökan skall bifogas följande bilagor:

  1. Projektbeskrivning. Denna skall omfatta en redogörelse (högst 3 A4-sidor) för projektets syfte och bakgrund, problemställningar och metoder samt förväntade resultat. Här skall även finnas en genomförandeplan, en ekonomisk kalkyl samt i förekommande fall uppgifter om medel söks från andra håll.
  2. Curriculum vitae för den/de sökande. CV:n bör i första hand innehålla uppgifter som har relevans för det aktuella projektet.
  3. Referenser/intyg (i förekommande fall) från sakkunnig/handledare som tagit del av projektet.

Ansökan i 6 exemplar ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 23 mars 2018 under adress:

Anders Althins Stiftelse

Box 247

372 21 Ronneby.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Docent Lars Ersgård, tel. 076-106 02 05
Professor Kristina Jennbert, tel. 046-222 94 75