Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kronor

Anders Althins Stiftelse har som ett av sina huvudsakliga ändamål att till minnet av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till forskare inom ämnena arkeologi, historisk arkeologi, osteologi och marinarkeologi som gör framstående insatser till främjandet av den arkeologiska forskningen i de gamla skånska landskapen.

Stiftelsen ledigförklarar nu för 2019 ett eller flera personliga stipendier till enskilda forskare. Ansökningar från föreningar, institutioner, företag eller motsvarande kommer inte att beaktas. Det belopp som totalt står till förfogande vid detta tillfälle uppgår till 100 000 kr. Medel kan sökas för forskningsuppgifter, förstudier till forskningsprojekt och analyser. I första hand kommer ansökningar som berör Skåne, Halland och Blekinge att beaktas. Pengar delas inte ut för trycknings- eller översättningskostnader.

Stipendiater förväntas insända en kort rapport till Stiftelsen över medlens användande senast två år efter mottaget stipendium. Har tilldelat stipendium inte utnyttjats inom två år, och har ej annat överenskommits, förfaller beslutet och stipendiebeloppet skall återbetalas till Anders Althins Stiftelse.

Stipendier har tidigare utdelats för forskning kring t.ex. vikingatida handel i Östersjöområdet, stenåldersboplatser i Halland, neolitiska offerplatser och vikingatida borgar i Skåne, marinarkeologiska undersökningar i Halland, tidigmedeltida urbanisering och analyser av uroxar och visenter i Skåne.

Stipendierna kommer att delas ut fredagen den 25 oktober 2019 på Lunds universitets historiska museum.

Ansökan till Anders Althins Stiftelse skall innehålla uppgifter om:

  1. den/de sökande (namn, adress, tel./e-postadress)
  2. det sökta beloppets storlek
  3. ändamålet med det sökta beloppet

Till ansökan skall bifogas följande bilagor:

  1. Denna skall omfatta en redogörelse (högst 3 A4-sidor) för projektets syfte och bakgrund, problemställningar och metoder samt förväntade resultat. Här skall även finnas en genomförandeplan, en ekonomisk kalkyl samt i förekommande fall uppgifter om medel söks från andra håll.
  2. Curriculum vitae för den/de sökande. CV:n bör i första hand innehålla uppgifter som har relevans för det aktuella projektet

 Ansökan i 6 exemplar ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2019 under adress:

Anders Althins Stiftelse

Strandgatan 8

372 20 Ronneby

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Docent Lars Ersgård, tel. 076 106 02 05

Professor Kristina Jennbert, tel. 070 742 40 15